شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
جستجو
تصویر برای دسته  طرح های خاص

طرح های خاص

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

طرح های خاص AP214

دور ستون 47 - AP 214 گرانیتی رندم

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

تولید این محصول متوقف شده است 

ریال

طرح های خاص AP139

جر نسوز دورستون قطر 80 مشکی رندوم آجر نسوز دورستون طرح مشکی رندوم با قطر 80 سانتیمتر برای ایجاد ستون های گرد و چیدمان سطح ساده به صورت حصیری بافت در نماهای داخلی و خارجی ساختمان کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

طرح های خاص AP216

دور ستون 47 - AP 216 طرح آمریکایی رندم

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

طرح های خاص AP138

آجر نسوز دورستون قطر 80 طرح گرانیتی رندوم آجر نسوز دورستون طرح گرانیتی رندوم با قطر 80 سانتیمتر برای ایجاد ستون های گرد و چیدمان سطح ساده به صورت حصیری بافت در نماهای داخلی و خارجی ساختمان کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

تولید این محصول متوقف شده است 

ریال

طرح های خاص AP137

آجر نسوز دورستون قطر 80 امریکایی رندوم آجر نسوز دورستون طرح امریکایی رندوم با قطر 80 سانتیمتر برای ایجاد ستون های گرد و چیدمان سطح ساده به صورت حصیری بافت در نماهای داخلی و خارجی ساختمان کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

طرح های خاص AP136

آجر نسوز دورستون قطر 80 شاموتی رندوم آجر نسوز دورستون شاموتی رندوم با قطر 80 سانتیمتر برای ایجاد ستون های گرد و چیدمان سطح ساده به صورت حصیری بافت در نماهای داخلی و خارجی ساختمان کاربرد دارد.

مشخصات محصول

ریال

طرح های خاص AP214

آجر نسوز دورستون قطر 47 طرح گرانیتی رندوم آجر نسوز دورستون طرح گرانیتی رندوم با قطر 47 سانتیمتر برای ایجاد ستون های گرد و چیدمان سطح ساده به صورت حصیری بافت در نماهای داخلی و خارجی ساختمان کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

تولید این محصول متوقف شده است 

ریال

طرح های خاص AP221

آجر نسوز لب گرد طرح مشکی رندوم آجرنسوز لب گرد طرح مشکی رندوم برای ایجاد انحنای کنار دیوارها و قاب سازی و قرنیز و ترکیبی دور پنجره ها در نماهای داخلی و خارجی ساختمان کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

طرح های خاص AP220

جر نسوز لب گرد طرح گرانیتی رندوم آجرنسوز لب گرد طرح گرانیتی رندوم برای ایجاد انحنای کنار دیوارها و قاب سازی و قرنیز و ترکیبی دور پنجره ها در نماهای داخلی و خارجی ساختمان کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

تولید این محصول متوقف شده است 

ریال

طرح های خاص AP216

آجر نسوز دورستون قطر 47 طرح امریکایی رندوم آجر نسوز دورستون طرح آمریکایی رندوم با قطر 47 سانتیمتر برای ایجاد ستون های گرد و چیدمان سطح ساده به صورت حصیری بافت در نماهای داخلی و خارجی ساختمان کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

طرح های خاص AP215

آجر نسوز دورستون قطر 47 طرح مشکی رندوم آجر نسوز دورستون طرح مشکی رندوم با قطر 47 سانتیمتر برای ایجاد ستون های گرد و چیدمان سطح ساده به صورت حصیری بافت در نماهای داخلی و خارجی ساختمان کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

طرح های خاص AP228

آجر نسوز پا ستون طرح آمریکایی رندوم آجرنسوز پاستون طرح امریکایی رندوم برای ایجاد پا ستون و سرستون های آجری و قاب سازی و قرنیز و ترکیبی دور پنجره ها در نماهای داخلی و خارجی ساختمان کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

طرح های خاص AP227

آجر نسوز پا ستون طرح مشکی رندوم آجرنسوز پاستون طرح مشکی رندوم برای ایجاد پا ستون و سرستون های آجری و قاب سازی و قرنیز و ترکیبی دور پنجره ها در نماهای داخلی و خارجی ساختمان کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال

طرح های خاص AP226

آجر نسوز پا ستون طرح گرانیتی رندوم آجرنسوز پاستون طرح گرانیتی رندوم برای ایجاد پا ستون و سرستون های آجری و قاب سازی و قرنیز و ترکیبی دور پنجره ها در نماهای داخلی و خارجی ساختمان کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

تولید این محصول متوقف شده است 

ریال

طرح های خاص AP222

آجر نسوز لب گرد طرح آمریکایی رندوم آجرنسوز لب گرد طرح آمریکایی رندوم برای ایجاد انحنای کنار دیوارها و قاب سازی و قرنیز و ترکیبی دور پنجره ها در نماهای داخلی و خارجی ساختمان کاربرد دارد.

برای دیدن مشخصات این محصول کلیک نمایید

ریال